All for Joomla All for Webmasters

За нас

 

Основана 1991, Партнер дооел започнува со организација и извршување на транпосрт на стоки. Во транспортот на стока Партнер се докажува преку професионалноста во работата и односот кон клиентите во вршењето на својата основна дејност. Во 2009 со воведувањето на лиценци за вршење на дејност Јавен транспорт на стока, фирмата ги исполнува бараните услови и добива лиценци за вршење на јавен меѓународен и внатрешен превоз на стоки.  Оттогаш  се развива во една од поголемите транспортни компании во државата.
Моментално располага со 40 влекачи и врши меѓународен транспорт на роба помеѓу државите од цела Европа со полуприколки церади кои ги исполнуваат сите стандарди и опрема кои ги бараат клиентите и ги налагаaт Европските држави како во поглед на екологијата така и во поглед на безбедноста на возачите и на другите учесници во сообраќајот и пред се самата стока што се транспортира
Партнер Дооел врши транспорт на стоки во согласност со Европските стандарди, засновани на CMR и TIR конвенциите. Нашиот возен парк се состои исклучиво од возила кои ги задоволуваат овие стандарди.
Вршиме транспорт на повеќе видови товари, палетизирана, непалетизирана роба, најчесто целосни транспорти. Со камиони со современа и целосна опрема се трудиме да ги задоволиме потребите на нашите клиенти и да остваруваме долгорочни соработки.
Се со цел нашите партнери и клиенти да бидат задоволни  нудиме комплетно ЦМР осигурување, достапна 24 часовна комуникација со возилата, GPS следење  во секое време, одлична комуникација со нашите соработници на повеќе јазици.

 

ABOUT US

Founded 1991 Partner Ltd. begins with organization and execution of transport goods. The transportation of goods is proven through professionalism in the work of the clients in the performance of its core business. In 2009 with the introduction of licenses for activity Public transport goods, the company meets the requirements and obtain a license for public international and domestic transport of goods. Partner developed into one of the largest transportation companies in the country.

Currently it has 40 vehicles and performs international transport of goods between countries throughout Europe with semi tarpaulins that meet all standards and equipment required by customers and European countries as regards the environment and in terms of safety for drivers and other road users, primarily the goods transported.

Partner Ltd. is transporting the goods in accordance with European standards, based on CMR and TIR Conventions. Our fleet consists exclusively of vehicles that meet these standards We make different kinds of transports, palletized, non palletized goods, mostly complete transports. With our trucks with modern and full equipment we try to satisfy the needs of our customers and realize long-term collaborations.

To ensure that our partners and customers are satisfied we offer a complete CMR insurance, available 24 hour communication with the vehicles, GPS monitoring at any time, excellent communication with our associates in several languages.